ESTATUTS DE L’ORGANISME AUTÒNOM LOCAL  CENTRE MUNICIPAL DE LES ARTS RAFEL MARTÍ DE VICIANA

TÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

Art. 1.- Constitució i naturalesa jurídica.- Conforme al previst en l’art. 85 bis de la Llei 7/85, de 2 d’abril, es constitueix l’organisme autònom local denominat Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana, com a ens instrumental d’aquest Ajuntament, en exercici de la potestat d’autoorganització per a prestar serveis de formació artística i promoció cultural, en règim de descentralització, amb perso­nalitat jurídica pròpia i capacitat d’obrar.

Art. 2.- Règim jurídic.- S’ha de regir pel que es disposa en els presents estatuts i, amb caràcter supletori, per la Llei 7/85, de 2 d’abril, i la Llei 6/97, de 14 d’abril.

Art. 3.- Potestats i prerrogatives.- En la seua qualitat d’administració pública institucional, se li atribueixen les següents potestats i prerrogatives: reglamentària i d’autoorganització, financera, programació o planificació, legitimitat i executivitat dels seus actes, sancio­nadora i de revisió dels seus actes i acords.

Art. 4.- Capacitat d’obrar i tutela.- Per a compliment de les seues finalitats pot realitzar tots els actes d’administració i disposició rela­cionats amb el seu objecte, gestionant i administrant els béns i drets que se li adscriguen, sense perjudici de les facultats de tutela que corresponguen a l’Ajuntament de Borriana.

Art. 5.- Adscripció.- L’organisme autònom queda adscrit a la Regidoria de Cultura, a la qual s’atribueixen les facultats de control que deriven d’aquests estatuts.

Art. 6.- Durada.- Ha de ser indefinida sense perjudici de la dissolució que puga acordar l’Ajuntament de Borriana en l’exercici de la seua potestat d’autoorganització.

Art. 7.- Ubicació.- Està situat a Borriana, carrer de Sant Pere Pasqual, s/n.

Art. 8.- Finalitats i competències.- Són finalitats i competències de l’organisme autònom:

a) Fomentar, des de la infància, el coneixement i apreciació de la música, de la dansa i de les arts plàstiques i escèniques en general, iniciant els xiquets en el seu aprenentatge des d’edats primerenques.

b) Oferir una formació instrumental, orientada tant a la pràctica individual, com a la pràctica de conjunt, en el cas de música.

c) Proporcionar una formació musical complementària a la pràctica instrumental, en el cas de música; proporcionar una formació en el moviment i la dansa, en el cas de dansa; proporcionar l’experimentació artística destinada al desenvolupament d’activitats creatives, individuals i col·lectives de caràcter cultural, en el cas d’arts plàstiques, i proporcionar el coneixement dels elements del teatre i l’expressió dramàtica en el cas de les arts escèniques.

d) Fomentar en l’alumnat l’interés per la participació en agrupacions vocals i instrumentals, o en agrupacions de dansa, artístiques o escèniques.

e) Organitzar actuacions públiques i participar en activitats de caràcter aficionat.

f) Desenvolupar una oferta àmplia i diversificada de formació musical, de dansa i d’arts plàstiques i escèniques, sense límit d’edat.

g) Orientar l’alumnat l’especial talent i vocació del qual aconselle el seu accés a l’ensenyament de caràcter professional, proporcio­nant-li, si és procedent, la preparació adequada per a accedir-hi.

TÍTOL II

ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ

Art. 9.- Òrgans.- Els òrgans de govern i administració de l’organisme autònom estan integrats pel Consell Rector, el president i el director.

Art. 10.- Consell Rector.- És el màxim òrgan de govern i direcció, al qual correspon vetlar per les finalitats assignades.

Està integrat pel president, que ha de ser l’alcalde de l’Ajuntament o regidor en qui delegue, i un nombre de vocals no inferior a tres, en el qual han de tenir representació tots els grups polítics municipals, el director i el tècnic de cultura.

Actuen com a secretari i interventor de l’organisme autònom els qui ho siguen de l’Ajuntament, sense perjudici que puguen delegar en altres funcionaris de carrera.

Art. 11.- Atribucions del Consell Rector.- Té les següents atribucions:

a) Control i fiscalització del servei.

b) Proposar al Ple la modificació dels estatuts.

c) Aprovació de la memòria d’activitats i gestió anual, inventari de béns i drets.

d) Aprovació de l’avantprojecte de pressupostos de l’organisme, les seues modificacions, liquidació i comptes anuals.

e) Exercici de les accions legals en defensa dels béns i drets de l’organisme.

f) Adquisició, disposició i alienació de béns i drets, si bé la relativa a immobles requereix la plena autorització del Ple municipal.

g) Sotmetre al Ple de l’Ajuntament la plantilla de personal, les bases de selecció d’este, la provisió de llocs i la resolució de contrac­tes.

Art. 12.- Funcionament del Consell Rector.- S’ha d’ajustar a les normes previstes per al funcionament del Ple de l’Ajuntament en els art. 77 i següents del Reial decret 2568/1986.

Art. 13.- El president del Consell Rector.- Ho és també de l’organisme autònom i li corresponen les atribucions següents:

a) La representació de l’organisme autònom en tota classe d’actes, contractes, jutjats i tribunals, a l’efecte dels quals pot atorgar poders i efectuar les delegacions que estime oportunes.

b) Convocar, presidir i dirigir les deliberacions del Consell Rector, dirimint els empats amb el seu vot de qualitat.

c) Aprovar la contractació de tot tipus d’obres, béns, serveis i subministrament; ordenar pagaments, adoptar resolucions en cas d’urgència i exercir la direcció superior del personal, nomenant-lo i sancionant-lo.

Art. 14.- El director.- El director ha de ser triat per decret d’Alcaldia, a proposta del regidor delegat de Cultura, i nomenat per l’alcalde de Borriana, entre un funcionari de carrera o laboral de les administracions públiques o un professional del sector privat, titulats supe­riors en tots dos casos, i amb més de cinc anys d’exercici professional en el segon, i que compte amb dedicació i prestigi en la gestió de polítiques culturals en l’àmbit local.

Li corresponen les atribucions següents:

a) Execució dels acords; direcció i inspecció dels serveis, exercint la prefectura de personal sota les directrius del president.

b) Autoritzar pagaments i documentació per delegació del president.

c) Vetlar per la custòdia, conservació i bona marxa del servei.

d) Les que li delegue el Consell Rector.

Art. 15.- Règim jurídic dels actes i els acords.- Els actes i acords de l’organisme autònom gaudeixen de la presumpció de legalitat i són executius conforme a aquests estatuts.

Els actes del president i del director són susceptibles de recurs d’alçada davant el Consell Rector i els d’aquest són recurribles, també en alçada, davant el Ple de l’Ajuntament.

TÍTOL II

DEL PERSONAL

Art. 16.- Funcions necessàries.- Corresponen al secretari i interventor de l’Ajuntament les funcions de fe pública, control de la gestió financera i econòmica de l’organisme autònom, conforme a les funcions que per a cadascun d’aquests funcionaris estableix el RD 1174/1987, sense perjudici que estes puguen ser atribuïdes a personal funcionari de carrera de l’Ajuntament de Borriana.

Art. 17.- Personal de l’organisme autònom.- Pot ser funcionari o laboral, integrat en la corresponent plantilla i seleccionat conforme als principis generals d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. El règim jurídic del personal no ha de ser un altre que el que resulte de la legislació de règim local.

TÍTOL IV

PATRIMONI

Art. 18.- Béns i drets.- El patrimoni de l’organisme autònom està constituït pels béns i drets que puga adquirir per qualsevol títol i els que li adscriga l’Ajuntament, que en tal cas conserven la seua qualificació jurídica originària.

TÍTOL V

RÈGIM ECONÒMIC I PRESSUPOSTARI

Art. 19.- Recursos econòmics.- Estan integrats pels béns i drets dels quals siga titular l’organisme autònom, els que li adscriga l’Ajuntament, les aportacions que aquest li realitze, així com les subvencions i ingressos que obtinga per la prestació dels seus serveis.

Art. 20.- Pressupost.- El pressupost de l’organisme autònom per a cada exercici s’integra en el pressupost únic de l’Ajuntament i queda sotmès al règim de comptabilitat pública, control i fiscalització que deriva del TRLHL, que li resulta de plena aplicació.

TÍTOL VI

RÈGIM DE TUTELA DE L’AJUNTAMENT

Art. 21.- Funció de control i tutela.- És exercida per l’Ajuntament, a través de la Regidoria de Cultura amb la finalitat de comprovar el grau de compliment dels objectius i l’adequada utilització dels recursos assignats.

TÍTOL VII

MODIFICACIÓ I DISSOLUCIÓ DE L’ORGANISME AUTÒNOM

Art. 22.- Modificació i dissolució.- La modificació dels estatuts requereix acord del Ple de l’Ajuntament, a proposta del Consell Rector i seguint els mateixos tràmits que per a la seua aprovació.

L’organisme autònom pot ser dissolt quan el Ple de l’Ajuntament ho considere procedent en ús de les seues potestats d’autoorganització; en aquest cas l’Ajuntament l’ha de succeir universalment i determinar la forma en què continuarà la gestió dels ser­veis encomanats.

Disposició addicional primera. Adscripció del Conservatori Elemental de Música Abel Mus.

Queda adscrit a l’organisme autònom el Conservatori Elemental de Música Abel Mus.

Disposició addicional segona. Escola Municipal de Música Pasqual Rubert.

Dins de les diverses àrees de formació artística que puguen ser creades per l’organisme autònom, en ús de la seua potestat d’autoorganització, en l’àrea de música ha de quedar integrada l’Escola Municipal de Música Pasqual Rubert.”

Contra el present acord que posa fi a la via administrativa, és procedent interposar recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa Adminitrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors des del dia següent a la publicació del text íntegre dels Estatuts al Butlletí Oficial de la Província.

Cosa que es fa pública per a general coneixement.

Burriana, 26 d’octubre de 2012.–L’alcalde  president, José Ramón Calpe Saera.