DIRECCIÓ

> Persona que ocupa el càrrec: José Luis Azpitarte Sánchez
> correu-electrònic: pepe.azpitarte@burriana.es
> Règim jurídic: Personal eventual
> Sistema de provisió: Lliure designació
> Adscripció: grup A, subgrup A1
> Complement de destí: nivell 26
> Retribucions: 39.790,31 € bruts anuals en catorze pagues iguals de 2.842,16€ cadascuna amb el següent desglossament
– Sou base (Grup A, subgrup A1): 1.109,05€
– Complement Destinació 26: 698,20€
– Complement Específic: 1.034,91€

> Atribucions:
a) Execució dels acords; direcció i inspecció dels serveis, exercint la prefectura de personal sota les directrius del president.
b) Autoritzar pagaments i documentació per delegació del president.
c) Vetlar per la custòdia, conservació i bona marxa del servei.
d) Les que li delegue el Consell Rector.
Retribucions:

> Currículum:
Titulació:
– Llicenciat en Filologia Hispànica per la Universitat de Granada (1999)
– Títol Màster Universitari en Aplicacions Multimèdia per a Internet per la Universitat Politècnica de València (2003)
Experiència laboral:
– Funcionari de l’Ajuntament de Borriana des de l’any 2006, grup C, subgrup C1
– Director del Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana (2012-2015)
Coneixements de valencià:
– Grau Mitjà de Valencià per la Junta Qualificadora de Valencià