PRESSUPOST

INGRESSOS    
TAXES I ALTRES INGRESSOS   263.876,33 €
SUBVENCIÓ ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA   41.922,00 €
APORTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BORRIANA   610.565,58 €
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS   15.000,00 €
TOTAL INGRESSOS   931.363,91 €
     
   
DESPESES    
DESPESES DE PERSONAL   887.282,56 €
PERSONAL LABORAL 663.327,74 €  
SEGURETAT SOCIAL 223.954,82 €  
MANTENIMIENTO LOCALS   5.925,00 €
material ferreteria 600,00 €  
manteniment aire condicionat 3.025,00 €  
manteniment forn ceràmica 300,00 €  
altres 2.000,00 €  
MANTENIMENT I REPARACIÓ D’INSTRUMENTS MUSICALS   2.000,00 €
afinació i manteniment pianos 1.255,98 €  
altres 744,02 €  
MATERIAL D’OFICINA   2.700,00 €
còpies impresores OKI color/bn 600,00 €  
fotocòpies consergeria (RICOH) 600,00 €  
material d’oficina: A4, bolis, clips, post-it, cartolines, llàpis, toners, etc 1.500,00 €  
DESPESES DIVERSES   18.457,35 €
Assitència tècnica SGD (Tecnausa) 764,55 €  
Material biblioteca fonoteca 100,00 €  
Gestoria 5.632,80 €  
Assegurances 1.000,00 €  
Prevenció i vigilància de la salut 1.800,00 €  
Jardí Artístic 700,00 €  
Escola Artística d’Estiu 2.600,00 €  
Classes magistrals música 700,00 €  
Dansa: encontres i gales 800,00 €  
Material ceràmica i art 600,00 €  
Exposicions fi curs Art 160,00 €  
Web 600,00 €  
Festivals i esdeveniments 1.500,00 €  
Publicitat / cartelleria 1.200,00 €  
Setmana musical 300,00 €  
CONTRACTACIÓ ESTUDI VIABILITAT I REORGANITZACIÓ OAL   15.000,00 €
TOTAL DESPESES 931.364,91 €

> Descripció: pressupost aprovat per a l’any 2017 de l’Organisme Autònom Local Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana
> Formats
ods
pdf
> Publicador: Organisme Autònom Local Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana
> Tema: sector públic
> Àmbit geogràfic: Borriana
> Idioma: valencià
> Data de creació: 20/01/2017
> Data d’actualització: 03/10/2017
> Freqüència d’actualització: anual

> Descripció: pressupost aprovat per a l’any 2016 de l’Organisme Autònom Local Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana
> Formats
ods
pdf
html
> Publicador: Organisme Autònom Local Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana
> Tema: sector públic
> Àmbit geogràfic: Borriana
> Idioma: valencià
> Data de creació: 20/01/2016
> Data d’actualització: 03/08/2016
> Freqüència d’actualització: anual

> Descripció: pressupost aprovat per a l’any 2015 de l’Organisme Autònom Local Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana
> Formats
ods
pdf
csv
html
> Publicador: Organisme Autònom Local Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana
> Tema: sector públic
> Àmbit geogràfic: Borriana
> Idioma: valencià
> Data de creació: 17/10/2015
> Data d’actualització:17/10/2015
> Freqüència d’actualització: anual