PRESSUPOST 2019

OAL CENTRE MUNICIPAL DE LES ARTS RAFEL MARTÍ DE VICIANA
PROJECTE PRESSUPOST ANY 2019
 
 
INGRESSOS    
TAXES I ALTRES INGRESSOS   235.860,74 €
SUBVENCIÓ ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA   86.000,00 €
SUBVENCIÓ ESCOLA MUNICIPAL DE DANSA   112.000,00 €
APORTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BORRIANA   585.729,42 €
TOTAL INGRESSOS   1.019.590,16 €
     
   
DESPESES    
DESPESES DE PERSONAL   979.698,53 €
PERSONAL LABORAL 747.861,47 €  
SEGURETAT SOCIAL 231.837,06 €  
MANTENIMIENTO LOCALS   6.328,83 €
material ferreteria 600,00 €  
manteniment aire condicionat 3.025,00 €  
manteniment forn ceràmica 300,00 €  
altres 2.403,83 €  
MANTENIMENT I REPARACIÓ D’INSTRUMENTS MUSICALS   2.000,00 €
afinació i manteniment pianos 1.255,98 €  
altres 744,02 €  
MATERIAL D’OFICINA   3.400,00 €
impressions i fotocòpies 1.400,00 €  
material papereria 2.000,00 €  
ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA   5.400,00 €
ASSESSORIA JURÍDICA   3.000,00 €
DESPESES DIVERSES   19.762,80 €
Material biblioteca fonoteca 100,00 €  
Gestoria 5.632,80 €  
Assegurances 1.000,00 €  
Prevenció i vigilància de la salut 1.800,00 €  
Jardí Artístic 800,00 €  
Escola Artística d’Estiu 2.600,00 €  
Classes magistrals música 700,00 €  
Dansa: encontres i gales 800,00 €  
Material ceràmica i art 800,00 €  
Exposicions fi curs Art 160,00 €  
Drets de reproducció 670,00 €  
Web 600,00 €  
Festivals i esdeveniments 1.800,00 €  
Publicitat / cartelleria 2.000,00 €  
Setmana musical 300,00 €  
TOTAL DESPESES 1.019.590,16 €

> Descripció: pressupost aprovat per a l’any 2019 de l’Organisme Autònom Local Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana
> Formats
pdf
> Publicador: Organisme Autònom Local Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana
> Tema: sector públic
> Àmbit geogràfic: Borriana
> Idioma: valencià
> Data de creació: 05/02/2019
> Data d’actualització: 05/02/2019
> Freqüència d’actualització: anual

> Descripció: pressupost aprovat per a l’any 2018 de l’Organisme Autònom Local Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana
> Formats
ods
pdf
> Publicador: Organisme Autònom Local Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana
> Tema: sector públic
> Àmbit geogràfic: Borriana
> Idioma: valencià
> Data de creació: 17/01/2018
> Data d’actualització: 17/01/2018
> Freqüència d’actualització: anual

> Descripció: pressupost aprovat per a l’any 2017 de l’Organisme Autònom Local Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana
> Formats
ods
pdf
> Publicador: Organisme Autònom Local Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana
> Tema: sector públic
> Àmbit geogràfic: Borriana
> Idioma: valencià
> Data de creació: 20/01/2017
> Data d’actualització: 03/10/2017
> Freqüència d’actualització: anual

> Descripció: pressupost aprovat per a l’any 2016 de l’Organisme Autònom Local Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana
> Formats
ods
pdf
html
> Publicador: Organisme Autònom Local Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana
> Tema: sector públic
> Àmbit geogràfic: Borriana
> Idioma: valencià
> Data de creació: 20/01/2016
> Data d’actualització: 03/08/2016
> Freqüència d’actualització: anual

> Descripció: pressupost aprovat per a l’any 2015 de l’Organisme Autònom Local Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana
> Formats
ods
pdf
csv
html
> Publicador: Organisme Autònom Local Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana
> Tema: sector públic
> Àmbit geogràfic: Borriana
> Idioma: valencià
> Data de creació: 17/10/2015
> Data d’actualització:17/10/2015
> Freqüència d’actualització: anual