ORGANITZACIÓ

ÒRGANS DE GOVERN
1. CONSELL RECTOR:
> Descripció: màxim òrgan de govern i direcció.
> Atribucions:
a) Control i fiscalització del servei.
b) Proposar al Ple la modificació dels estatuts.
c) Aprovació de la memòria d’activitats i gestió anual, inventari de béns i drets.
d) Aprovació de l’avantprojecte de pressupostos de l’organisme, les seues modificacions, liquidació i comptes anuals.
e) Exercici de les accions legals en defensa dels béns i drets de l’organisme.
f) Adquisició, disposició i alienació de béns i drets, si bé la relativa a immobles requereix la plena autorització del Ple municipal.
g) Sotmetre al Ple de l’Ajuntament la plantilla de personal, les bases de selecció d’este, la provisió de llocs i la resolució de contrac­tes.
> Composició: està integrat pel president, que ha de ser l’alcalde de l’Ajuntament o regidor en qui delegue, i un nombre de vocals no inferior a tres, en el qual han de tenir representació tots els grups polítics municipals, el director i el tècnic de cultura.
Actuen com a secretari i interventor de l’organisme autònom els qui ho siguen de l’Ajuntament, sense perjudici que puguen delegar en altres funcionaris de carrera.

Actualment està integrat pels següents regidors/es:
– Sr. Vicent Granel i Cabedo, president del Cosell Rector (Compromís)
– Sr. Enrique Safont i Melchor (Partit Popular)
– Sr. Javier Gual Rosell (Partit Socialista del País Valencià)
– Sr. Cristofer del Moral Espinosa (Se Puede Burriana)
– Sr. Antonio Sánchez Avilés (CIBUR)
– Sra. María Jesús Sanchis Gual (Ciudadanos)

2. PRESIDENT DEL CONSELL RECTOR I DE L’ORGANISME AUTÒNOM
> Atribucions:
a) La representació de l’organisme autònom en tota classe d’actes, contractes, jutjats i tribunals, a l’efecte dels quals pot atorgar poders i efectuar les delegacions que estime oportunes.
b) Convocar, presidir i dirigir les deliberacions del Consell Rector, dirimint els empats amb el seu vot de qualitat.
c) Aprovar la contractació de tot tipus d’obres, béns, serveis i subministrament; ordenar pagaments, adoptar resolucions en cas d’urgència i exercir la direcció superior del personal, nomenant-lo i sancionant-lo.

> Actualment, el Sr. Vicent Granel i Cabedo, regidor de Cultura ostenta la presidència.

DIRECCIÓ
> Atribucions:
a) Execució dels acords; direcció i inspecció dels serveis, exercint la prefectura de personal sota les directrius del president.
b) Autoritzar pagaments i documentació per delegació del president.
c) Vetlar per la custòdia, conservació i bona marxa del servei.
d) Les que li delegue el Consell Rector.

>Actualment, el Sr. José Luis Azpitarte Sánchez, funcionari de l’Ajuntament de Borriana, ostenta el càrrec de director.

ADMINISTRACIÓ
> Secretaria
> Consergeria
PROFESSORAT

FONTS
>Estatuts de l’Organisme Autònom Local Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana
>Ajuntament de Borriana