INFORMACIÓ DISPONIBLE AL PORTAL

INFORMACIÓ DE RELLEVÀNCIA ECONÒMICA

Pressupost
Estat d’execució del pressupost
Contractació – factures
Taxes vigents curs 2018-2019
Retribucions de la direcció
Retribucions del professorat
Subvencions rebudes per l’Escola Municipal de Música Pasqual Rubert, el Conservatori Elemental de Música Abel Mus I l’Escola Municipal de Dansa adscrits a l’organisma autònom

INFORMACIÓ DE RELLEVÀNCIA JURÍDICA

Estatuts de l’Organisme Autònom Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana
Ordenança fiscal reguladora de les taxes per prestació de serveis, realització d’activitats i ús de les instal·lacions de l’Organisme Autònom Local Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana.
Reglament de matriculació

INFORMACIÓ DE RELLEVÀNCIA ORGANITZATIVA

Organització
Plantilla de personal
Estatuts de l’Organisme Autònom Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana
Direcció

CATÀLEG DE TRÀMITS